Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba stała i kontraktowa

 

 SŁUŻBA ZAWODOWA

 

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA – zgodnie z obowiązującą ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzem zawodowym może być osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • nieposzlakowaną opinię,
 • posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną.

Żołnierze zawodowi pełnią zawodową służbę wojskową dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Służba ta wymaga zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia.  Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą albo służbę kontraktową. Żołnierzem zawodowym może być zarówno kobieta jak i mężczyzna.
Żołnierze zawodowi stanowią kadrę zawodową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i tworzą trzy korpusy:

 • korpus oficerów zawodowych,
 • korpus podoficerów zawodowych,
 • korpus szeregowych zawodowych.

Korpusy osobowe dzielą się na grupy osobowe, w których występuje podział na specjalności wojskowe. Przyjęcie do służby wojskowej następuje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia. Przyjęcie do służby kontraktowej następuje (w korpusie oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych) na podstawie umowy zwanej „kontraktem”, natomiast przyjęcie do służby stałej (w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych) następuje na czas nieokreślony.

 


 

 

1. SŁUŻBA STAŁA

Do służby stałej można powołać:

1)   w korpusie oficerów zawodowych:

a) oficera służby kontraktowej, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku, gdy stanowisko etetowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi, posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej, oraz posiada co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,

b) oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
 • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku, gdy stanowisko etetowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi, posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
 • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

2)   w korpusie podoficerów zawodowych:

a) podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej, oraz posiada co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej,

b) podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

   • posiada wykształcenie średnie,
   • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej,
   • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.


Ponadto, do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej i uzyskaniu przez niego tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

 


 

2. SŁUŻBA KONTRAKTOWA

Do służby kontraktowej powołuje się:

 1. w korpusie oficerów zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej;
 2. w korpusie podoficerów zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego wykształćenie średnie, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;


Do służby kontraktowej można powołać:

 1. w korpusie oficerów zawodowych – oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku, gdy stanowisko etetowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi, posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
 2. w korpusie podoficerów zawodowych – podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
 3. w korpusie szeregowych zawodowych – żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 2 do 6 lat. Natomiast pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres 2 lat.

Właściwym do zawierania kontraktów na pełnienie służby kontraktowej jest organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe, na którym żołnierz będzie pełnił zawodową służbę wojskową.

Żołnierz służby kontraktowej najpóźniej na trzy miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej.

Pracownik powołany do zawodowej służby wojskowej zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia od pracodawcy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym jest obowiązany stawić się do pełnienia tej służby.

Stosunek pracy z pracownikiem powołanym do zawodowej służby wojskowej wygasa z dniem stawienia się do tej służby.

 


 

   

Bliższych informacji na temat naboru do zawodowej służby wojskowej można uzyskać osobiście lub telefoniczne:

WKU w Skierniewicach
ul. Batorego 64A

261-442-318; 261-442-300.

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

  
 • BIP