Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba przygotowawcza

PIERWSZY KROK W KIERUNKU ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

 

Informujemy, że można składać wnioski o powołanie do służby przygotowawczej w 2020 r.:

 - WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ;

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej można złożyć w formie pisemnej w Wojskowej Komendy Uzupełnień lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do z kompletem dokumentów:

1) odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię  świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;

2) odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię  następujących dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

 

Służba przygotowawcza- to rodzaj czynnej służby wojskowej. Do jej pełnienia dobrowolnie może zgłosić się zarówno kobieta jak i mężczyzna, którzy wcześniej nie odbywali czynnej służby wojskowej. Służba pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk w poszczególnych korpusach kadry Wojska Polskiego. Ukończenie służby przygotowawczej otwiera żołnierzowi potencjalną drogę do zawodowej służby wojskowej.

 Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

* niekarana za przestępstwo umyślne,
* posiadająca obywatelstwo polskie,
* odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
* wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
* co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
* co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
* co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

 Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

1. oficerów – uczelnie wojskowe;
2. podoficerów – szkoły podoficerskie;
3. szeregowych – ośrodki szkolenia.

Żołnierzy służby przygotowawczej  kształconych na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

* podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
* kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
* elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

1. dla żołnierza kształcącego się na oficera  –             do 6 miesięcy;

2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera  –       do 5 miesięcy;

3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego  –    do 4 miesięcy.

 

Przewidywane stawki miesięczne dla żołnierza w służbie przygotowawczej kształconego na potrzeby korpusu:

- Oficerów           60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawod.–2466 zł  

- Podoficerów     40% najniższego uposaż. zasadniczego żołnierza zawod. –     1644 zł  

- Szeregowych    30%  najniższego uposaż. zasadniczego żołnierza zawod.–     1233 zł

 

Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych.

 

                               ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!           

 

Bliższych, szczegółowych informacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie w:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach

261-442-300; 261-442-324;

wkuskierniewice@ron.mil.pl

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1541 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia  16 marca 2015r, w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. 2015 poz. 449).

 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

    
  • BIP