Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studium oficerskie - Informacje wstępne.

NABÓR KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 
DO STUDIUM OFICERSKIEGO W ROKU 2021

DECYZJA Nr 117/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów 2021 r.

 


NABÓR KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
DO STUDIUM OFICERSKIEGO W ROKU 2020

DECYZJA Nr 108/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 roku

 

ZASADY NABORU DO STUDIUM OFICERSKIEGO ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO


W 2020 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujące uczelnie wojskowe:

1) Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
2) Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
3) Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
2) Akademia Sił Powietrznych w Dęblinie.

Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni przeprowadzi się spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

1) absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
2) absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do korpusu osobowego medycznego w poszczególnych grupach osobowych, w dniu rozpoczęcia szkolenia powinny legitymować się prawem wykonywania zawodu, a w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do grupy osobowej ratownictwa medycznego – dokumentem potwierdzającym kwalifikacje ratownika medycznego.

Osoby, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w następujących terminach:

1) do dnia 24 stycznia 2020 r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej: lekarzy dentystów, weterynarii, farmaceutów, psychologów, fizykobiochemików, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, prokuratorskiej i teologicznej;

2) do dnia 29 maja 2020 r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej, ogólnologistycznej, geograficznej, rozpoznania i likwidacji skażeń, infrastruktury, obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej.

  Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej stosownego dyplomu (zaświadczenia wydanego przez uczelnię), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni.

  Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w uczelni stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego. W procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe zobowiązani są uczestniczyć: osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) lub upoważnione przez nich osoby, przedstawiciele Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Departamentu Kadr.

 

Zestawienie limitów miejsc na szkolenie wojskowe w studium oficerskim w 2020 r.

  

Korpus osobowy

 

Grupa osobowa

 

Czas szkolenia

/limit miejsc

 

3 miesiące

12 miesięcy

Wojska lądowe

pancerno-zmechanizowana

-

20

Rozpoznanie
i walki radioelektronicznej

geograficzna

-

5

Obrony przed bronią masowego rażenia

rozpoznania i likwidacji skażeń

-

5

Logistyki

infrastruktura

-

10

 

 

 

Medyczny

 

 

 

 

 

dentystów

2

-

weterynarii

3

-

farmaceutów

3

-

fizykobiochemików

2

-

pielęgniarstwa

2

-

ratownictwa medycznego

2

-

Sprawiedliwości i obsługi prawnej

 

prokuratorska

10

-

obsługi prawnej

-

6

Duszpasterstwa

teologiczna

1

-

Finansowy

ekonomiczno-finansowa

-

8

 

Ogółem

 

 

25

 

54

  

Bliższych informacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Wosjkowej Komendzie Uzupełnień w Skierniewicach. 

  

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach

96-100 Skierniewice

ul. Batorego 64a

tel. 261-442-318, 261-442-300

 

 

Adresy uczelni wojskowych:

 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZA

00-908 WARSZAWA 46, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2

www.wat.edu.pl

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

81-103 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69

www.amw.gdynia.pl

 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH

51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109

www.awl.edu.pl

 

LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA

08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 35

www.law.mil.pl

 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

    
  • BIP