Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień w Skierniewicach z siedzibą: ul. Batorego 64, 96-100 Skierniewice, adres e-mail: wkuskierniewice@ron.mil.pl, tel.: 261-442-300;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować: adres e-mail: wkuskierniewice@ron.mil.pl, tel.: 261-442-325, tel. kom.: 504-402-236 lub w siedzibie WKU w Skierniewicach: ul. Batorego 64, 96-100 Skierniewice;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Skierniewicach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Skierniewicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 • prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c lub e Rozporządzenia.

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora wskazanych w pkt 3 oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, który wynika z przepisów prawa;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, prawo do usunięcia danych w przypadku, gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;

8)w związku z tym, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie, której dane osobowe dotyczą, nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych.

11) W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.).

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

  
 • BIP