Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ośrodek Szkoleniowy Komandosów w Lublińcu

 

Nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2019r.

Decyzja Nr 144MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2019 r.
(Dz.Urz. MON poz. 170).

 

INFORMACJE OGÓLNE.

Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru. Osoby otwarte na wyzwania, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby w Wojskach Specjalnych. Poszukiwani są kandydaci, którzy są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.

Służba w Siłach Specjalnych związana jest z nieustannym przystosowywaniem się do stale zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń. Kandydaci (elewi), którzy zakończą  6 miesięczne szkolenie z wynikiem pozytywnym, będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych. 

O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej,  a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Jednocześnie osoby te muszę spełniać warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016 poz.1726 j.t z późn. zm.) oraz posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum.

Informacje  o procesie rekrutacji są zamieszczona na stronie internetowej JWK (jwk.wp.mil.pl).

Wymagania dotyczące kandydatów:

1.        O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego;

2.        Spełniające warunki określone w art. 124 ust.2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2016.1726 j.t z późn. zm.);

-          niekaralny sądownie,

-          posiada obywatelstwo polskie,

-          zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

-          wiek co najmniej 18 lat.

3.        Ukończone gimnazjum – załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku – warunek konieczny – w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik;

4.        Dodatkowe  punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW do dnia 31 marca 2019r.

LIMIT PRZYJĘĆ DO OŚRODKA SZKOLENIA WYNOSI 30 MIEJSC.

Inne ważne informacje:

1.        Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegów
w czasie egzaminów.

 

2.        Za egzamin wstępny do Ośrodka Szkolenia opłaty nie są pobierane.

3.        Kandydaci mają obowiązek odesłać skany wypełnionych: Kwestionariusza JWK
i  Wniosku na adres jata@mon.gov.pl. Kwestionariusze i wniosek do pobrania
na stronie JWK (jwk.wp.mil.pl).

4.        Egzamin  będzie  obejmował:

-          analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,

-          sprawdzian sprawności fizycznej,

-          rozmowę kwalifikacyjną,

Jego przebieg reguluje „Regulamin prowadzenia postępowania rekrutacyjnego
dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz powoływania do służby kandydackiej  
w Ośrodku Szkolenia”, który jest opublikowany na stronie Ośrodka Szkolenia.

5.        Planowany termin egzaminów kwiecień/maj 2019 r. (szczegółowa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, po ustaleniu ilości kandydatów).

6.        Egzaminy będą przeprowadzane w JWK w Lublińcu.

7.        Warunkiem powołania osoby zakwalifikowanej do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia będzie podpisanie umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę, zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

8.        Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia trwać będzie około 6 miesięcy.

9.        Termin rozpoczęcia szkolenia: 01 października 2019 r;

10.    Podczas szkolenia elew otrzyma  640,00 PLN uposażenia netto.

11.    Stosunek pracy kandydatów powołanych do służby kandydackiej wygasa z dniem stawienia się do tej służby z mocy prawa (art. 18 w związku z art.132 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).

12.    Po pozytywnym ukończeniu  kursu absolwent zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

    
  • BIP