Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Obowiązek meldunkowy

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

 

Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego, polegającego na zgłaszaniu wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) albo właściwym organom wojskowym zmian miejsca pobytu (zamieszkania), imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, a także faktu wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące oraz powrotu z tego wyjazdu.

 

 

 


 

 

   Wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu podlegają:

 • mężczyźni -  którzy w danym roku kalanderzowym kończą dziewiętnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięć­dziesiąt lat życia, a posiadający stopień wojskowy oficera lub podoficera - sześćdziesiąt lat życia;
 • kobiety, które podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień wojskowy oficera lub podoficera - sześćdziesiąt lat życia;
 • osoby, które w trybie ochotniczym zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej, począwszy od dnia stawienia się do tej kwalifikacji do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadające stopień wojskowy oficera lub podoficera - sześćdziesiąt lat życia.

 

 

Wojskowemu obowiązkowi meldunkowemu nie podlegają osoby, które zostały uznane ze względu na stan zdrowia za trwale niezdolne do tej służby oraz:

 

 • kobiety w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu;
 • kobiety sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu;
 • kobiety sprawujące opiekę nad: 

a. dziećmi od lat ośmiu do szesnastu,

b. osobami obłożnie chorymi,

c. osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

d. osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

e. osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom.

  


 

 

 Wojskowy obowiązek meldunkowy obejmuje:

 1. zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 2. zgłoszenie przedłużenia pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące; 
 3. zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące i powrotu z tego wyjazdu;
 4. wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 5. zgłoszenie zmiany imienia lub nazwiska;
 6. zgłoszenie podwyższenia lub zdobycia dodatkowego wykształcenia;
 7. zgłoszenie uzyskania kwalifikacji zawodowych lub zawodu innych niż uzyskane wraz z wykształceniem, o którym mowa w pkt. 6, oraz utraty prawa do wykonywania zawodu.

 

 

  Osoby objęte wojskowym obowiązkiem meldunkowym zgłaszają:

 • wójtom lub burmistrzom (prezy­dentom miast) łącznie ze spełnieniem obowiązku meldunkowego wynikającego z przepisów o ewi­dencji ludności i dowodach osobistych, następujące dane o:
 1. zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 2. zgłoszeniu przedłużenia pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 3. wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;
 • wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w terminie 30 dni od dnia powstania zmian, przedstawiając do wglądu dokument stwierdzający te zmiany - dane o:
 1. zmianie imienia lub nazwiska;
 2. podwyższeniu lub zdobyciu dodatkowego wykształcenia;
 3. uzyskaniu kwalifikacji zawodowych lub zawodu innych niż uzyskane wraz z wykształceniem;

 

Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które:

1.    nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej – od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, albo;

2.    zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej albo służby   zastępczej - od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby

- są obowiązane uzyskać zezwolenie Ministra Obrony Narodowej lub organu wojskowego przez niego upoważnionego na wyjazd i pobyt za granicą.


 

Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział mobilizacyjny, oraz osoby, którym nadano pracowniczy przydział mobilizacyjny, a także osoby, którym  wydano karty powołania z wyjątkiem żołnierzy rezerwy mają obowiązek  powiadamiania wojskowego komendanta uzupełnień o:

1. zmianie miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące;

2. wyjeździe za granicę z zamiarem pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące i powrocie z tego pobytu;

3. adresie korespondencyjnym, w przypadku wyjazdu z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


 

Powiadomienia, o którym mowa powyżej, dokonuje się odpowiednio nie później niż:

 1. w dniu zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące;
 2. w dniu wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące; 
 3.  w dniu wyjazdu za granicę; 
 4.  w ciągu 4 dni od dnia powrotu z pobytu za granicą.

 


 

Żołnierze rezerwy dokonując powiadomienia wojskowego komendanta uzupełnień, obowiązani są przedstawić książeczkę wojskową oraz kartę mobilizacyjną.


 

AKTY PRAWNE

REGLUJĄCE PROBLEMATYKĘ  WOJSKOWEGO OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO 

 1.  Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP ( tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1541),
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 391).

 


 

 

 

 

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

  
 • BIP