Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Narodowe siły rezerwowe

 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) – to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.
 Narodowe Siły Rezerwowe przeznaczone są do wzmocnienia potencjału sił zbrojnych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami sił zbrojnych lub zarządzania kryzysowego np.:

 1.  w celu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 2.  w akcjach poszukiwawczych i ratowania życia ludzkiego;
 3.  w celu oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych, pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania;
 4.  w celu ochrony mienia;
 5.  w celu udziału w działaniach antyterrorystycznych;
 6.  w celu wykonywania zadań przez siły zbrojne poza granicami państwa.


 KRYTERIA I WARUNKI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OCHOTNIK – KANDYDAT DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH:

Kandydat  do przyjęcia obowiązków w ramach NSR powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (obywatelstwo polskie, odpowiedni wiek życia oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej). Powinna to być jednak osoba posiadająca tytuł żołnierza rezerwy i pełniąca wcześniej czynną służbę wojskową.

Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.

Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, zwanego dalej „kontraktem", między żołnierzem rezerwy, żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i złożył wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział. Wniosek może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


 Wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień składa:

 1. żołnierz rezerwy – bezpośrednio;
 2. żołnierz w czynnej służbie wojskowej (np. służba przygotowawcza) – za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni czynną służbę wojskową.


Do wniosku o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR należy dołączyć:

 1. odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia;
 2. uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię poświadczenia bezpieczeństwa;
 3. odpisy, uwierzytelnione kopie lub po okazaniu kopie innych dokumentów mających wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

 

 

Kontrakt może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia łącznie następujące warunki:

 

 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane dla oficerów (warunku wykształcenia przewidzianego dla stanowisk przeznaczonych dla danego korpusu nie stosuje się do żołnierzy rezerwy posiadających już w tym korpusie odpowiedni stopień wojskowy);
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej;
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na jej zakończenie, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

 


Żołnierza rezerwy, który złożył wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do wojskowej pracowni psychologicznej na badania psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej na stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji psychofizycznych. 

W przypadku kobiet, które złożyły wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub zawarły taki kontrakt, lub pozostających na przydziale kryzysowym i wykonujących obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych albo które złożyły wniosek o powołanie do służby przygotowawczej, obowiązek służby wojskowej ulega zawieszeniu na okres ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po porodzie. 

 Zawarcie kontraktu NSR może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy:

 

 • poświadczenia bezpieczeństwa;
 • orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia służby wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych albo zdolności do pełnienia służb poza granicami państwa.

 

Przydział kryzysowy nadaje się na okres od dwóch do sześciu lat albo na okres zawieszenia, z możliwością jego ponownego nadania. Jeżeli przydział kryzysowy nie został ponownie nadany, zmieniony lub uchylony, wygasa on z mocy prawa po upływie okresu, na który go nadano. 

Przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu lub zmiana stanowiska służbowego nie wymaga zawarcia kolejnego kontraktu i następuje w drodze pisemnej zmiany zawartego kontraktu. 

Nadanie przydziału kryzysowego żołnierzowi w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzowi pełniącemu zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką następuje nie wcześniej niż z dniem jego zwolnienia z tej służby, ze skutkiem następującym po dniu zwolnienia.

 Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:

 

 • odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne (trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego);
 • mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych (trwających nieprzerwanie do 30 dni);
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych (trwających nieprzerwanie do 90 dni);
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe  i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych;
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać, w dniach wolnych od pracy, ćwiczenia wojskowe jednodniowe, jeżeli w danym roku kalendarzowym został wyczerpany limit dni przeznaczonych na ćwiczenia wojskowe rotacyjne.

 

Ponadto:

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe mogą zostać powołani do okresowej służby wojskowej, którą pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.

Czas trwania okresowej służby wojskowej w okresie posiadania przez żołnierza rezerwy przydziału kryzysowego nie może przekroczyć łącznie 24 miesięcy. Może jednak być wydłużony przez dowódcę jednostki wojskowej (w trakcie pełnienia tej służby) lub wojskowego komendanta uzupełnień (przed powołaniem do jej pełnienia), za zgodą żołnierza rezerwy do 48 miesięcy.

 

 

 

ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

 1.    Należności finansowe:

 • atrakcyjne uposażenie za każdy dzień służby,
 • możliwy zwrot kosztów przejazdu w sytuacji zamieszkiwania poza miejscem pełnienia służby (z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem),
 • prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych 
 • zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia, a uposażeniem w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;


2.        Świadczenia rzeczowe:

 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe,
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe,
 • bezpłatne wyżywienie.


3.        Świadczenia zdrowotne:

 • określona opieka medyczna i świadczenia zdrowotne w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem okresowej służby wojskowej,
 • turnusy leczniczo-profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.

4.        Pomoc edukacyjna:

 • możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji na stanowiska wymagające podwyższonych kwalifikacji;
 • ekwiwalent pieniężny z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych (w przypadku żołnierzy rezerwy, którzy wykonywali obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przez okres co najmniej trzech lat na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych odpowiadających ich kwalifikacjom nabytym przed zawarciem kontraktu lub w jego trakcie).


5.        Ochrona uprawnień pracowniczych:

 • gwarancja stabilności zawodowej;
 • w okresie pozostawania na przydziale kryzysowym stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany
 • czas czynnej służby wojskowej jest wliczany do wysługi pracowniczej,
 • czas czynnej służby wojskowej w NSR jest doliczany emerytom wojskowym, których emerytura jest niższa niż 75% podstawy jej wymiaru,
 • opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej.


Z  tytułu wykonywania obowiązków w ramach NSR szczególne uprawnienia przyznano byłym żołnierzom zawodowym, posiadającym uprawnienia emerytalne. 

Okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR dolicza się, na wniosek żołnierza rezerwy do wysługi emerytalnej, w ten sposób, że emerytura żołnierza wzrasta o wskaźnik 2,6% dotychczasowej podstawy jej wymiaru za każdy rok pełnienia czynnej służby wojskowej, a jeżeli okres ten był krótszy niż rok to wskaźnik ten przelicza się proporcjonalnie za każdy dzień tej służby. 


WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW W SPRAWIE  POWOŁANIA DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

Wojskowy Komendant Uzupełnień jest właściwy:
1)  do przyjęcia wniosku żołnierza rezerwy o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR,

2)  do przeprowadzenia weryfikacji kandydatów i sprawdzenia ich przydatności (skierowania na badania itd.) oraz sporządzenia opinii w tej sprawie wraz z dokumentacją dla dowódcy jednostki wojskowej.

3) w razie potrzeby występuje z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.

4) wydania w razie potrzeby, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, do wypełnienia właściwej ankiety bezpieczeństwa osobowego oraz zlecenia przeprowadzenia podległemu pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych zwykłego postępowania sprawdzającego.

5) do wystąpienia do Służby Kontrwywiadu Wojskowego o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa wymaganego do zawarcia kontraktu lub nadania przydziału kryzysowego.

6)  do nadania żołnierzowi przydziału kryzysowego, po otrzymaniu kontraktu.

 

 Dowódca Jednostki Wojskowej jest właściwy:

1) do zawarcia kontraktu z żołnierzem rezerwy na wykonywania obowiązków w ramach NSR (do niego należy faktyczna decyzja co do przyjęcia żołnierza rezerwy na stanowisko służbowe w ramach NSR w jednostce wojskowej).

2)   do ustalenia terminu rozpoczęcia i zakończenia wykonywania przez żołnierza rezerwy obowiązków w ramach NSR.

3) do opiniowania i weryfikacji kandydata, przeprowadzenia z nim rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzenia egzaminu z wychowania fizycznego, sprawdzenia jego przydatności i kwalifikacji.

4) wydania w razie potrzeby, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, do wypełnienia właściwej ankiety bezpieczeństwa osobowego oraz wystąpienia do wojskowego komendanta uzupełnień o spowodowanie przeprowadzenia przez podległego mu pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zwykłego postępowania sprawdzającego.

5) do wystąpienia do Służby Kontrwywiadu Wojskowego o przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa wymaganego do zawarcia kontraktu lub nadania przydziału kryzysowego.

 
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541.)


  ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH!

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ SŁUŻBY W NSR
 
Więcej informacji na temat stanowisk służbowych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Skierniewicach lub pod numerami telefonów 261-442-324.

Informujemy że spot oraz film promujący nabór do Narodowych Sił Rezerwowych można oglądać na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl
 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

  
 • BIP