Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Jak się ubiegać o pomoc

ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ

na szkolenia związane z przyuczeniem do zawodu lub przekwalifikowaniem

Limit środków na pokrycie kosztów szkolenia wynosi:

  • 150% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy;
  • dwukrotną wysokość ww. kwoty dla żołnierzy, którzy zostali inwalidami w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (poza zawodową);
  • równowartość kosztów 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem, jeżeli odległość wynosi powyżej 50 kilometrów, a także kosztów 30 noclegów w miejscu szkolenia, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg, określonego w przepisach dotyczących podróży służbowych pracowników sfery budżetowej na terenie kraju.

Decyzję o udzieleniu pomocy finansowej wydaje właściwy dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego, na podstawie wniosku złożonego przez:

► żołnierza zawodowego - za pośrednictwem dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej;

► pozostałe osoby - za pośrednictwem właściwego szefa WSzW lub komendanta WKU.

UWAGA: Zmiany spowodowane nowymi przepisami (D.U. 2010.113.745). Dotyczą: byłych żołnierzy zawodowych zwolnionych po 25.06.2010 r. oraz żołnierzy zawodowych i rodzin żołnierzy zawodowych występujących o pomoc po tej dacie:

►Wysokość limitu kosztów przekwalifikowania wynosi 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy.
Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się koszty przekwalifikowania w wysokości:
1)  po 4 latach służby wojskowej - 100 %,
2)  po 12 latach służby wojskowej - 200 %
3)  po 15 latach służby wojskowej - 300 %

limitu określonego powyżej.


Uprawnionym małżonkom i dzieciom żołnierzy zawodowych oraz byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do jej pełnienia wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pokrywa się koszty przekwalifikowania w wysokości 300 % limitu.

W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, koszty podlegają zwrotowi.

Przekazania środków finansowych na konto instytucji szkoleniowej, a także refundacji kosztów szkolenia poniesionych przez zainteresowanych dokonuje właściwy dyrektor WBE.

Refundacji kosztów przejazdów i noclegów związanych ze szkoleniem lub praktyką zawodową dokonują:

żołnierzom zawodowym - dowódcy jednostek (instytucji) wojskowych;

pozostałym osobom - dyrektorzy właściwych WBE.

Warunkiem uzyskania refundacji kosztów szkolenia jest przedstawienie oryginałów rachunków potwierdzających ich opłacenie oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym, natomiast refundacji kosztów przejazdów i noclegów jest złożenie oświadczenia o poniesionych kosztach, oraz oryginałów biletów i rachunków.

POMOC W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY

Instytucjami właściwymi do prowadzenia pośrednictwa pracy na terenie województwa łódzkiego są:

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie;

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie;

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi (także na stanowiska pracy związane z obronnością kraju).

Zainteresowany ubiegający się o zatrudnienie składa wniosek o udzielenie pomocy w zatrudnieniu do właściwego organu prowadzącego pośrednictwo pracy, który w miarę możliwości przedstawia mu oferty pracy.

 

Byli żołnierze zawodowi zwolnieni z powodu:

ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do służby;

upływu czasu określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu;

upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ;

niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej;

niewyznaczenia na stanowisko służbowe na kolejną kadencję;

otrzymania dostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej;

zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych - za pisemną zgodą żołnierza;

którzy pełnili zawodową służbę wojskową co najmniej przez dziesięć lat, mają pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju w organach administracji publicznej.

 

Uprawnienie to w pierwszej kolejności przysługuje zwolnionym wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z jej pełnieniem, albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, pełnionej poza granicami państwa i związanej z udziałem w konflikcie zbrojnym, we wzmocnieniu sił państw sojuszniczych, w misji pokojowej lub w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu albo ich skutkom.

Wykaz tych stanowisk prowadzony jest w WSzW i udostępniany zainteresowanym. Dlatego wnioski dotyczące zatrudnienia na tych stanowiskach składa się wyłącznie w WSzW.

Ponadto były żołnierz zawodowy na swój pisemny wniosek może w WSzW otrzymać zaświadczenie stwierdzające jego kwalifikacje do zajmowania stanowisk związanych z obronnością kraju.

Były żołnierz zawodowy, który podjął pracę na stanowisku związanym z obronnością kraju, jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym Szefa WSzW.
 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

    
  • BIP