Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Formy pomocy rekonwersyjnej

 

FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ

1. Informacja i doradztwo zawodowe

W ramach tej formy żołnierz zawodowy przed planowanym terminem zwolnienia ma prawo do wzięcia udziału w zajęciach grupowych trwających trzy dni, na które kieruje dowódca jednostki. Żołnierz może również zrezygnować z tych zajęć, składając pisemne oświadczenie, które jest dołączane do jego akt personalnych.

2. Podnoszenie kwalifikacji, przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie zawodowe


W ramach tej formy pokrywane są koszty:

uczestnictwa w różnorodnych formach kształcenia

wysokość kosztu limitów na przekwalifikowanie wynosi 75% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy.

- po 4 latach służby – 100% (tj. 2400 zł);

- po 12 latach służby – 200% (tj. 4800zł);

- po 15 latach służby – 300% (tj. 7200zł).

przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub do miejsca odbywania praktyki

do wysokości równowartości dwudziestu przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej

zakwaterowania w miejscu kształcenia lub odbywania praktyki

o równowartości trzydziestu noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi określonego w przepisach.

Koszty przejazdów i zakwaterowania są pokrywane jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę.

 nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej w przypadku żołnierza służby kontraktowej (dotyczy tylko zwolnionych przed 25.06.2010 r.)

Uwaga: w przypadku nieukończenia  przekwalifikowania zawodowego
z winy uprawnionego, koszty podlegają zwrotowi.

3. Pośrednictwo pracy.

Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy realizowana jest bezpłatnie przez właściwe organy wojskowe.

 
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi www.wszwlodz.wp.mil.pl w zakładce rekonwersja

 

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

    
  • BIP