Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Co to jest rekonwersja i dla kogo

CZYM JEST POMOC REKONWERSYJNA?

Jest to ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec uprawnionych osób w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

 
Organy świadczące pomoc rekonwersyjną właściwe dla woj. łódzkiego:

 •  Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON
 •  Dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie /COAZ/;
 •  Kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej /OAZ/ w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu;
 •  Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych /WSzW/

Ponadto do realizacji zadań z zakresu pomocy rekonwersyjnej zobowiązani są:

 • Dowódcy jednostek wojskowych - dla podległych żołnierzy;
 •  WKU – dla byłych żołnierzy zawodowych i innych uprawnionych osób, zamieszkałych na administrowanym terenie.

Dla województwa łódzkiego właściwymi instytucjami są:

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie, ul. Banacha 2

tel. wojskowy: 261-826-678;

tel. cywilny: (22) 682-66-78;

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie, ul. Złota 5

tel.: (22) 687-93-59, 687-92-16, 827-12-96;

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi, ul. Źródłowa 52

Pełnomocnik Szefa WSzW ds. Rekonwersji:
tel. wojskowy: 261-444-494;

fax.: 261-444-374;

e-mail: wszwlodz.rekonwersja@ron.mil.pl

wojskowe komendy uzupełnień (wyznaczeni pracownicy):

 • WKU w Łodzi: ul. Źródłowa 52, tel.: 261-444-500;
 • WKU w Skierniewicach: ul. Batorego 64, tel.: 261-442-343;
 • WKU w Tomaszowie Maz.: ul. POW 9, tel.: (44) 739-74-00 w. 213;
 • WKU w Sieradzu: ul. Wojska Polskiego 78, tel.: (43) 826-12-33 w. 718. 

 

 UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA Z POMOCY REKONWERSYJNEJ 

 

W TRAKCIE SŁUŻBY ŻOŁNIERZE ZAWODOWI:

• zakresie doradztwa zawodowego, o ile pełnili zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;

• zakresie przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnili tę służbę co najmniej cztery lata;

• zakresie praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnili zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat. 

 

W OKRESIE 2 LAT OD ZWOLNIENIA ZE SŁUŻBY:

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r.)

>> Byli żołnierze zawodowi, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy. W związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo którzy pełnili zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata mogą korzystać 
Powyższe nie dotyczy żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej z powodu:

 •  zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej
 •  prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 •  skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 •  prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

 >> Żołnierze czynnej służby wojskowej zwolnieni wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską trwałej lub czasowej niezdolności do służby w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służb wojskowej.

 
BEZTERMINOWO:

>>  Żołnierze służby zawodowej lub czynnej, zwolnieni wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia służby wskutek wypadku pozostającego w związku z jej pełnieniem, albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby pełnionej poza granicami państwa i związanej z udziałem w konflikcie zbrojnym, we wzmocnieniu sił państw sojuszniczych, w misji pokojowej lub w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu albo ich skutkom;

 
>> Małżonkowie oraz dzieci pozostające na utrzymaniu:

 Żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy czynnej służby wojskowej, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w zawiązku z wykonywaniem zadań służbowych;

UWAGA:

Zmiany spowodowane nowymi przepisami (D.U. 2010.113.745). Dotyczą: byłych żołnierzy zawodowych zwolnionych po 25.06.2010 r. oraz żołnierzy zawodowych i rodzin żołnierzy zawodowych występujących o pomoc po tej dacie:

W okresie 2 lat od daty zwolnienia ze służby uprawnieni do pomocy są byli żołnierze zawodowi mający co najmniej 4 lata służby (z wyjątkiem zwolnionych z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15), a także zwolnieni przez WKL, ale tylko wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.

Uprawnieni bezterminowo do pomocy zostali także małżonkowie i dzieci żołnierzy, którzy zmarli w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych. 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi www.wszwlodz.wp.mil.pl w zakładce rekonwersja.

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

  
 • BIP