Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akademie wojskowe

 

 

 NABÓR KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

DO SZKÓŁ OFICERSKICH I AKADEMII WOJSKOWYCH  W ROKU 2020 r.

 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
 

z dnia 2 września 2019 r.

 w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

w poszczególnych uczelniach wojskowych. 

 

AKADEMIE WOJSKOWE

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie pod adresem internetowy https://promocja.wat.edu.pl/prezentacja-wat/

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

 

 

Limit przyjęć w poszczególnych uczelniach wojskowych

Kierunek studiów

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

budownictwo

52

 

 

 

chemia

10

 

 

 

elektronika i telekomunikacja

207

 

 

 

geodezja i kartografia

20

 

 

 

informatyka

107

15

 

 

inżynieria bezpieczeństwa

 

 

60

 

kryptologia i cyberbezpieczeństwo

116

 

 

 

logistyka

57

 

20

20

lotnictwo i kosmonautyka

44

 

 

78

mechanika i budowa maszyn

83

15

 

 

mechatronika

104

20

 

 

nawigacja

 

40

 

18

systemy informacyjne w bezpieczeństwie

 

40

 

 

dowodzenie \ zarządzanie

 

 

285

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

800

130

365

116

 

1411

 

 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba niebędąca żołnierzem (kandydat lub kandydatka) spełniająca niżej wymienione warunki:
1) obywatelstwo polskie;
2) jest niekarana sądownie;
3) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
4) wiek co najmniej 18 lat;
5) posiada świadectwo dojrzałości.

Preferowany kierunek studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia. Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów – w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek - wniosek kandydata jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez niego kierunku studiów wojskowych. Kandydat, który nie został przyjęty na studia wojskowe, może ubiegać się o przyjęcie na studia realizowane w WAT dla osób cywilnych.

Proces rejestracji na studia wojskowe trwa od 1 do 31 marca i obejmuje:
1) wypełnienie elektronicznego podania-ankiety za pośrednictwem Internetowej Rejestracji
    Kandydatów, zwanej dalej „IRK” dostępnej na stronie internetowej WAT;
2) dostarczenie do WAT w formie papierowej:
a) zaadresowanego do rektora wniosku o powołanie do służby kandydackiej, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1627 z późn. zm.),
b) życiorysu,
c) skróconego odpisu aktu urodzenia;
3) wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto, którego numer jest generowany w IRK. Przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego kandydat jest zobowiązany:
1) uaktualnić podanie-ankietę (poprzez IRK) o wyniki, oceny oraz inne osiągnięcia
    uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej, o których mowa w § 4, będące podstawą naliczenia
    punktów rankingowych;
2) dostarczyć do WAT:
a) kopię świadectwa dojrzałości-oryginał lub odpis wydany przez szkołę do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WAT,
b) kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej
uwzględniane w procesie rekrutacji (dyplomy olimpiad) - oryginały do wglądu,
c) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, wystawiona z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego,
d) aktualną fotografie wykonaną zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu
dowodów osobistych oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej (tę ostatnią przesłaną
poprzez IRK),
e) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WAT (nie dotyczy świadectw uzyskanych w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o uznawalności wykształcenia) oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Na zakres postępowania rekrutacyjnego składa się:
1) sprawdzian sprawności fizycznej;
2) rozmowa kwalifikacyjna;
3) test znajomości języka angielskiego - dotyczy kandydatów, który nie zdawał języka angielskiego na egzaminie maturalnym;
4) analiza wyników egzaminu maturalnego oraz innych osiągnięć uzyskanych ponadgimnazjalnej, o których mowa w § 4.

Po stawieniu się osoby przyjętej na studia wojskowe, rektor podpisuje z nią umowę dotyczącą warunków zwrotu kosztów poniesionych w związku z nauką kandydata na żołnierz zawodowego oraz wydaje rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej i doręcza go osobie przyjętej.
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

  O przyjęcie na 1 rok stacjonarnych studiów I stopnia w Akademii w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba spełniająca warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018r., poz. 173 z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawą”, która posiada świadectwo dojrzałości.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia ma obowiązek:
1/ W terminie do 31 marca wypełnić elektroniczne podanie(rejestracja on-line) oraz dostarczyć do Uczelni:

 • podpisany wniosek o przyjęcie na studia zawierający kwestionariusz osobowy, wygenerowany po wprowadzeniu danych elektronicznego podania-ankiety dostępnej na stronie REJESTRACJA ONLINE;
 • świadectwo dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej;
 • życiorys (w formie CV zgodnie ze wzorem);
 • odpis skróconego aktu urodzenia.

2/ Odbyć specjalistyczne badania celem określenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej. Osoby ubiegające się na kierunek mechatronika w specjalności prace podwodne zobowiązane są odbyć dodatkowe badania określające zdolność do służby wojskowej w grupie osobowej działań nurkowych.
3/ Do dnia 27 czerwca wnieść opłatę rekrutacyjną .
4/ Do dnia 5 lipca dostarczyć do uczelni:

 • świadectwo dojrzałości (odpis lub oryginał);
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawiona z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, w szczególności certyfikaty językowe  i dyplomy olimpiad.

Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia (opłatę rekrutacyjną) osoba wnosi dokonując wpłaty na konto: Akademia Marynarki Wojennej ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260
Jej wysokość jest określana corocznie w decyzji rektora-komendanta. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
Rektor-komendant z osobą przyjętą do służby kandydackiej podpisuje umowę określającą między innymi warunki zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania służby kandydackiej w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia z tej służby z przyczyn określonych w ustawie.

Osoba, która nie została przyjęta na studia wojskowe, może ubiegać się o przyjęcie
na studia cywilne w AMW na warunkach przewidzianych dla poszczególnych kierunków studiów. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
  O przyjęcie na studia do Akademii Wojsk Lądowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca określone warunki:
- niekarana sądownie;
- posiadająca obywatelstwo polskie;
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
- mająca co najmniej osiemnaście lat;
- posiadająca świadectwo dojrzałości.

Do 31 marca osoba ubiegająca się o przyjęcie do Uczelni ma obowiązek:
a) dokonać rejestracji na stronie internetowej Uczelni;
b) dostarczyć do Akademii Wojsk Lądowych (osobiście lub za pośrednictwem poczty):
– wniosek do Rektora o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej (wydruk kwestionariusza osobowego i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu kwestionariusza osobowego),
a także:
– życiorys;
– odpis skrócony aktu urodzenia. Uwaga:
Niespełnienie powyższych warunków skutkuje nierozpatrywaniem kandydatury w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

W dniu stawiennictwa na postępowanie kwalifikacyjne (egzamin) w AWL, kandydat ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:
a) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);
b) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) - wystawiona z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (stawienia się w Uczelni na egzamin);
c) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wydruk formularza wpłaty dostępny po dokonaniu rejestracji elektronicznej) Opłata nie podlega zwrotowi;
d) odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał do wglądu);
e) kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata nostryfikujące równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości potwierdzone przez tłumacza przysięgłego;
f) inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej np. certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, dyplomy.

Z osobą przyjętą na studia i powołaną do służby kandydackiej, w dniu stawiennictwa w Uczelni, Rektor podpisuje umowę (o której mowa w art. 124 ust. 6 ww. ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych) dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką określającą warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę w przypadku:
– zwolnienia ze służby kandydackiej na podstawie art. 134 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4-9,
– niestawienia się do zawodowej służby wojskowej lub niepodpisania kontraktu na pełnienie służby kontraktowej,
– zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w okresie dwa razy dłuższym od czasu trwania nauki, na podstawie art. 111 pkt 1, 4, 6-7, 9 lit. a i pkt 11-16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1, w wysokości proporcjonalnej do czasu służby po zakończeniu nauki. Uwaga:
Niepodpisanie umowy jest traktowane jako rezygnacja ze służby kandydackiej w WSOWL.

Osoba, która nie została zakwalifikowana na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się o przyjęcie na cywilne stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia  w AWL na zasadach określonych dla danego kierunku studiów.
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
  O przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych może ubiegać się osoba  spełniająca niżej wymienione warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 173 z późn. zm.):
1) niekarana sądownie;
2) posiadająca obywatelstwo polskie;
3) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
4) posiadająca wiek co najmniej 18 lat, w dniu powołania do służby kandydackiej;
5) posiadająca świadectwo dojrzałości.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w terminie do dnia 31 marca składa do Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej wniosek o powołanie do służby kandydackiej zawierający kwestionariusz osobowy, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia MON z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1627).

Do wniosku dołącza się:

1) życiorys;
2) skrócony odpis aktu urodzenia;
3) oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, nie później niż w pierwszym dniu egzaminów wstępnych, kandydat składa:
1) świadectwo dojrzałości;
2) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku, gdy kandydat nie zdawał na egzaminie maturalnym przedmiotów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym);
3) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (wystawioną z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postepowania rekrutacyjnego);
4) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej o ukończeniu klasy mundurowej, oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej;
5) potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych – nie później niż 7 dni przed pierwszym dniem tych egzaminów.

Niedostarczenie w terminie dokumentów, o których mowa w art. 3-5 jest równoznaczne z rezygnacją z postępowania rekrutacyjnego i skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.


Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
1) analizę wyników na świadectwie dojrzałości z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski;
2) test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
3) sprawdzian sprawności fizycznej;
4) rozmowę kwalifikacyjną;

Osoba, która nie została przyjęta na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych może ubiegać się o przyjęcia na studia cywilne na zasadach określonych dla danego kierunku (specjalności), poziomu i profilu kształcenia.

Z osobą ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej podpisuje się umowę określającą warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę.

 KRYTERIUM OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

 

AWL WROCŁAW

a) dla mężczyzn:

- bieg na dystansie 1000 m – 3,00-3,40 min;

- bieg wahadłowy 10 x 10 m – 28,0 – 30,6 sek;

- podciąganie na drążku – 20 – 6 razy;

- pływanie 50 m – 32 - 60 sek.

 

b) dla kobiet:

- bieg na dystansie 800 m – 3,00-3,40 min;

- bieg po kopercie – 25,0 – 27,5 sek;

- zwis na drążku – 50 – 10 sek;

- pływanie 50 m – 40 - 65 sek.

 

AWL WROCŁAW - kierunek medyczny

a) dla mężczyzn:

- bieg na dystansie 1000 m – 3,00 - 3,48 min;

- bieg wahadłowy 10 x 10 m – 28,0 – 30,8 sek;

- podciąganie na drążku – 20 – 5 razy;

 

b) dla kobiet:

- bieg na dystansie 800 m – 3,00-3,40 min;

- bieg po kopercie – 25,0 – 27,5 sek;

- ginanie ramion na ławeczce - 30 - 6 razy

 

 WAT WARSZAWA

 a) dla mężczyzn:

- bieg na dystansie 1000 m – 2,18-5,40 min;

- bieg na dystansie 50 m – 5,0 – 10 sek;

- podciąganie na drążku – 26 – 1 raz.


b) dla kobiet:

- bieg na dystansie 800 m – 2,08-6,28 min;

- bieg na dystansie 50 m – 6,2 – 12,9 sek;

- zwis na drążku na czas – 80 – 1 sek.


AMW GDYNIA

 a) dla mężczyzn:

- bieg na dystansie 1000 m – 3,20-3,45 min;

- bieg wahadłowy 10x10 – 30,00 – 32,80 sek;

- podciąganie na drążku – 12 – 5 razy:

- pływanie 50 m – 45 sek – przepłynąć.


b) dla kobiet:

- bieg na dystansie 1000 m – 4,00-4,35 min;

- bieg wahadłowy 10 x 10 – 32,00 – 36,00 sek;

- pływanie 50 m – 50 sek – przepłynąć.

- uginanie ramion na ławeczce – 20 – 10 razy.

 

Test wydolności fizycznej na kierunku mechatronika w specjalności prace podwodne

dla mężczyzn i kobiet:

- podciąganie na drążku - 5 razy

- uginanie ramion (pompki) - 35 razy

- skłony w przód - 45 razy w czasie 2 min.

- pływanie pod wodą - 20m.

- pływanie 400 m – do 15 min.

- bieg na dystansie 1000m - 4,25 min.

Po każdej konkurencji 1, 2, 3 przerwa 15 min., po konkurencji 4, 5, 6 przerwa 20 min.

Podano wymagania minimalne.

 

LAW DĘBLIN

 

a) dla mężczyzn:

- bieg na dystansie 1000 m – 3,20-3,46 min;

- bieg na dystansie 100 m – 13,20 – 14,00 sek;

- podciąganie na drążku – 15 – 5 razy:

- pływanie 50 m – 40 sek – przepłynąć.


b) dla kobiet:

- bieg na dystansie 1000 m – 3,58-4,35 min;

- bieg na dystansie 100 m – 14,50 – 16,50 sek;

- pływanie 50 m – 50 sek – przepłynąć.

- uginanie ramion na ławeczce – 30 – 10 razy.

 

Adresy uczelni wojskowych:

1.Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

00-908 Warszawa, ul. gen.Witolda Urbanowicza 2

 261 837 938, 261 837 939 lub 261 837 956 www.wat.edu.pl

 

  2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

   81-103 Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69

261 262 519 lub 261 262 590  www.amw.gdynia.pl

 

  3. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109

261 658 576 lub 261 658 151  www.awl.edu.pl

 

  4. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35

261 517 733  www.law.mil.pl

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

  
 • BIP