Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach

SKARGI I WNIOSKI:
Podstawa prawna
Skargi i wnioski wpływające do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach załatwiane są zgodnie z przepisami:

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Skierniewicach przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 14.30 - 16.30, po uprzednim uzgodnieniu z nieetatowym inspektorem ds. skarg, wniosków i petycji: tel. 261-442-331:

Skargę lub wniosek niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.


Szczegółowych informacji udziela nieetatowy inspektor ds. skarg, wniosków i petycji pod nr tel. 261-442-331.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Skierniewicach rozpatruje petycje na zasadach i w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. z 2018r. poz. 870)
 
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 

Petycja powinna zawierać:
 

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  3. oznaczenie adresata petycji;
  4. wskazanie przedmiotu petycji.

 
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.
 
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.


Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Wojskowy Komendant Uzupełnień w Skierniewicach informuje, iż w 2018 roku nie wniesiono petycji podlegających rozpatrzeniu przez niego, zgodnie z jego właściwością terytorialną i rzeczową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach.

 


 Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi.
 
Skargi i wnioski można składać:

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi przyjmuje interesantów w sprawach skargi wniosków w siedzibie WSzW w Łodzi:


 


go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

    
  • BIP