Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
14 stycznia 2020
Ośrodek Szkoleniowy Komandosów w Lublińcu 

 


Nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2020r.

Decyzja Nr 203/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2019 r.
w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2020 r. 
(Dz.Urz. MON poz. 253).

 

INFORMACJE OGÓLNE.

Do służby kandydackiej poszukiwane są osoby, które sprawność fizyczną łączą z odpowiednimi cechami charakteru. Osoby otwarte na wyzwania, spełniające kryteria niezwykle trudnej i wymagającej zdeterminowania służby w Wojskach Specjalnych. Poszukiwani są kandydaci, którzy są w stanie sprostać wieloetapowej kwalifikacji w czasie procesu naboru oraz, co równie ważne, chcą stale rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.

Służba w Siłach Specjalnych związana jest z nieustannym przystosowywaniem się do stale zmieniającej się rzeczywistości, warunków prowadzenia działań i nowych zagrożeń. Kandydaci (elewi), którzy zakończą  6 miesięczne szkolenie z wynikiem pozytywnym, będą powołani do służby zawodowej na stanowiskach szeregowych zawodowych w Jednostkach Wojsk Specjalnych. 

O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej,  a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Jednocześnie osoby te muszę spełniać warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016 poz.1726 j.t z późn. zm.) oraz posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum.

Informacje  o procesie rekrutacji są zamieszczona na stronie internetowej JWK (jwk.wp.mil.pl).

Wymagania dotyczące kandydatów:

1. O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego;

2.  Spełniające warunki określone w art. 124 ust.2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2016.1726 j.t z późn. zm.);

-     niekaralny sądownie,

-     posiada obywatelstwo polskie,

-     zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,

-     wiek co najmniej 18 lat.

3.   Ukończone gimnazjum – załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku – warunek konieczny – w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik;

4.   Dodatkowe  punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyk/elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW do dnia 31 marca 2020r.

LIMIT PRZYJĘĆ DO OŚRODKA SZKOLENIA WYNOSI 30 MIEJSC.

Inne ważne informacje:

1.  Ośrodek Szkolenia nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegów w czasie egzaminów.

2.   Za egzamin wstępny do Ośrodka Szkolenia opłaty nie są pobierane.

3.   Kandydaci mają obowiązek odesłać skany wypełnionych: Kwestionariusza JWK i wniosku na adres jata@mon.gov.pl. Kwestionariusze i wniosek do pobrania na stronie JWK (jwk.wp.mil.pl).

4.   Egzamin  będzie  obejmował:

- analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,

- sprawdzian sprawności fizycznej,

- rozmowę kwalifikacyjną,

Jego przebieg reguluje „Regulamin prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz powoływania do służby kandydackiej   w Ośrodku Szkolenia”, który jest opublikowany na stronie Ośrodka Szkolenia.

5.  Planowany termin egzaminów (szczegółowa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, po ustaleniu ilości kandydatów).

6.  Egzaminy będą przeprowadzane w JWK w Lublińcu.

7.  Warunkiem powołania osoby zakwalifikowanej do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia będzie podpisanie umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę, zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

8.  Okres szkolenia kandydatów na żołnierzy zawodowych w Ośrodku Szkolenia trwać będzie około 6 miesięcy.

9.  Stosunek pracy kandydatów powołanych do służby kandydackiej wygasa z dniem stawienia się do tej służby z mocy prawa (art. 18 w związku z art.132 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).

10. Po pozytywnym ukończeniu  kursu absolwent zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych.

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Skierniewicach
Stefana Batorego 64
96-100 Skierniewice
tel. 261442300
fax. 261442322
wkuskierniewice@ron.mil.pl

    
  • BIP